Πάνω από 7.600 υπογραφές πολιτών υπέρ της λύσης σύνδεσης του αποχετευτικού με την Ψυτάλλεια

στις

Πάνω από 7.600 οι υπογραφές πολιτών – δημοτών υπέρ της λύσης σύνδεσης του αποχετευτικού δικτύου «Σπάτων – Αρτέμιδος» και «Ραφήνας – Πικερμίου» με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναζητά με έγγραφό του ο «Συμπαραστάτης» από τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΣτΔΕ)
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα
Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα
Πληροφορίες:
Fax: 210 6633311
Τηλ. 6981095209
E-mail:symparastatissa@gmail.com
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Σπάτα – Αρτέμιδα, 4.10.2016
Αριθ. πρωτ: 28268
Προς

1. Τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου Υπόψη Δημάρχου, κ. Β. Πιστικίδη (και Αντιδημάρχου, κ. Ευάγγελου Μπουρνούς)
2. Πρόεδρο Δ.Σ. Ραφήνας – Πικερμίου (Για ενημέρωση των μελών του Δ.Σ)
Κοιν.:
1. Τον Αρμόδιο Εισαγγελέα της ήδη διερευνώμενης υπόθεσης (σχετική προκαταρκτική, βάσει της από 15.4.2016 Εισαγγελικής Παραγγελίας για την Μηνυτήρια Αναφορά του ΣτΔΕ στην υπόθεση του αποχετευτικού Σπάτων – Αρτέμιδος & Ραφήνας – Πικερμίου)
2. Δήμαρχο Σπάτων – Αρτέμιδος, κ. Δ. Μάρκου

ΘΕΜΑ: Αναζήτηση στοιχείων – υπογραφών δημοτών Ραφήνας – Πικερμίου, που συγκεντρώθηκαν την περίοδο 2012 – 2013, υπέρ της λύσης σύνδεσης του αποχετευτικού δικτύου με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας (Σε εναρμόνιση με την απόφαση 118/2013 του Δημ. Συμβουλίου Ρ-Π)

Σχετ:

1. Χιλιάδες υπογραφές δημοτών – πολιτών Σπάτων – Αρτέμιδος που έχουν ήδη παραδοθεί στον Συμπαραστάτη (και συνεχίζουν να συγκεντρώνονται) με αίτημα υπέρ της λύσης σύνδεσης του αποχετευτικού δικτύου με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας (1)
————————————————-

(1) Κείμενο υπογραφών Σπάτων – Αρτέμιδος :

ΔΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΖΗΤΑΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ «ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ»

Η λύση σύνδεσης του αποχετευτικού προβλήματος των πόλεών μας με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων «Ψυττάλειας» είναι εφικτή και επιλέξιμη (περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά), σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. πρωτ: 1927/1.12.2011, 3924/22.3.2013 και 514/25.4.2013 έγγραφα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (που ουδέποτε έχουν ακυρωθεί) και όσα άλλα ισχυρά στοιχεία και επιχειρήματα αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 330/2015 απόφαση του Δ.Σ. Σπάτων – Αρτέμιδος, την οποία και μόνο δεχόμαστε, απορρίπτοντας κάθε άλλη εναλλακτική πρόταση για ΚΕΛ στην περιοχή μας (π.χ. την 367/2015 απόφαση του Δ.Σ ή άλλη επιλογή του κράτους για ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι), που εκ των πραγμάτων δεν πληροί τις κατά νόμο προδιαγραφές ωρίμανσης και δεν υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον (βλ. υψηλό κόστος και καθυστέρηση υλοποίησης, με αποτέλεσμα την μακροχρόνια διατήρηση των προστίμων της ΕΕ, για τα οποία ευθύνεται η αρμόδια Πολιτεία)

Καλούμε τους αρμόδιους της Κυβέρνησης να εξετάσουν επιτέλους με σοβαρότητα την υπόθεση και τη Δημοτική Αρχή Σπάτων – Αρτέμιδος, να παραμείνει αποκλειστικά και σταθερά στη θέση επίλυσης του αποχετευτικού μας προβλήματος με σύνδεση στις ΕΕΛ Ψυττάλειας, σύμφωνα με την απόφαση 330/2015 του Δ.Σ.
——————————————-

2. Σύμφωνα με τα στοιχεία (έντυπα 2012 και 2013) που προσκομίζουν στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Σπάτων – Αρτέμιδος, δημότες Ραφήνας – Πικερμίου, η Δημοτική Αρχή Ραφήνας – Πικερμίου σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή πολιτών και μελών – δημοτικών συμβούλων, συγκέντρωσε χιλιάδες υπογραφές υπέρ της λύσης Ψυττάλειας, εντός του χώρου του Δημαρχείου και με ενημέρωση των δημοτών μέσω των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Ρ-Π προς όλους τους δημότες, δηλαδή μέσα από δημόσια διαδικασία, οπότε τα εν λόγω κείμενα με τις υπογραφές αποτελούν δημόσια έγγραφα

3. Ενέργειες διαμεσολάβησης του «Συμπαραστάτη» (ΣτΔΕ) στην τοπική υπόθεση του αποχετευτικού προβλήματος Δήμου Σ-Α, στα πλαίσια των διαδικασιών που ορίζουν οι διατάξεις των § 3 και 5 του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 102 του Συντάγματος (τοπικές υποθέσεις – αρμοδιότητα των ΟΤΑ) και το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α’ βαθμού)

4. Διαδικασίες και προδιαγραφές για ολοκληρωμένες και έγκυρες μελέτες στο αποχετευτικό (Σπάτων – Αρτέμιδος & Ραφήνας – Πικερμίου), σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος [Ν. 1650/1986 {άρθρο 4 (§ 6α) και άρθρο 5 (§ 1α)}, ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ: 678/Β/90), οδηγία 85/337ΕΚ, Ν. 3010/2002 και ο από το 2000 ισχύον «Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης έργων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων», που συντάχθηκε από την ΜΟΔ ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ], σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 2003/35/ΕΚ, της ΚΥΑ : 1649/45/2014 (ΦΕΚ: 45/Α/2014) και της § γ του άρθρου 5 (περί «Εταιρικής σχέσης και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης») του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013

5. Υπόθεση με Κωδικούς : 13/2015, 48/2015, 128/2015, 6-2016, 32-2016, 98-2016, 99-2016, 100-2016 και 107-2016 στον ΣτΔΕ

Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Πρόεδρε,

Από το υπ’ αριθ. 2 ανωτέρω σχετικό (όπως άλλωστε θα ενθυμίστε) προκύπτει εκτός των άλλων και η δημοτική υπηρεσιακή διαδικασία σύμφωνα με την οποία έγινε συγκέντρωση χιλιάδων υπογραφών (2) των δημοτών Ρ-Π, ενάντια στη λύση ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι και υπέρ της λύσης σύνδεσης με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας, παραθέτοντας και συγκεκριμένη επιχειρηματολογία.
———————————————–
(2) Τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (4.685) έως την εκτύπωση συγκεκριμένου εντύπου που μας παρασχέθηκε.
———————————————-
– Επειδή ως γνωρίζετε για τη χωροθέτηση έργων ΚΕΛ υφίστανται και πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένες διατάξεις (βλ. υπ’ αριθ. 4 ανωτέρω σχετικό), ενώ πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων επιβάλλεται να υπάρχουν μελέτες και μάλιστα εγκεκριμένες – θεωρημένες και επιπλέον (με βάση αυτές) να έχει προϋπάρξει ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού, πριν από τη λήψη των οριστικών αποφάσεων (3)
——————————————————
(3) Βλέπετε : α) άρθρο 2 της οδηγίας 2003/35/ΕΚ (που τροποποίησε την οδηγία 85/337/ΕΟΚ) περί συμμετοχής του κοινού σε σχέδια και προγράμματα β) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθ. πρωτ: 1649/45/2014 (ΦΕΚ: 45/Α/2014), περί

«Εξειδίκευσης των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ……., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) και γ) Το άρθρο 5 (περί «Εταιρικής σχέσης και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης») του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013, ειδικότερα σε ότι αφορά τους τοπικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών …., κατά την § γ του εν λόγω άρθρου που προσδιορίζει για συμμετοχή «τους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων».

* ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΡΤΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.
———————————————————–

– Επειδή σε εναρμόνιση με την απόφαση του Δ.Σ. Ραφήνας – Πικερμίου αριθ. 118/2013 και των διατάξεων περί συμμετοχής του κοινού στο έργο της αποχέτευσης, ο Δήμος Ρ-Π. ενήργησε την περίοδο 2012 – 2013 συγκεκριμένες διαδικασίες συγκεντρώνοντας επίσημες υπογραφές των δημοτών σε συγκεκριμένο κείμενο που ως υλικό αποτελεί συνολικό δημόσιο – δημοτικό έγγραφο, υπαγόμενο στις διατάξεις περί δημοσίων εγγράφων.

– Επειδή τα στοιχεία αυτά είναι πραγματικά και οι δημότες Ραφήνας – Πικερμίου όπως και οι δημότες Σπάτων – Αρτέμιδος αντικρούουν και αντιμετωπίζουν από κοινού τους κινδύνους από τις επιπτώσεις μη επιλέξιμων και αναποτελεσματικών επιλογών της Πολιτείας και της ΕΥΔΑΠ (με τεκμηριωμένη πλέον την αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας για την επί πολλά έτη

– ακόμα και έως σήμερα – μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ και την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ),
παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε φωτοαντίγραφο των υπογεγραμμένων ως άνω από τους δημότες σας κειμένων υπέρ της λύσης Ψυττάλεια, με αντίστοιχη δέσμευσή μας να σας κοινοποιήσουμε τις υπογραφές των δημοτών Σπάτων – Αρτέμιδος (βλ. επί κειμένου της υποσημείωσης 1 της σελ. 1 του παρόντος), εφόσον σας χρειασθούν προς χρήση.

Ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας
Συνημμένα φύλλα 8
Δείγμα εντύπων και ανακοινώσεων από τη διαδικασία
συγκέντρωσης υπογραφών με την καμπάνια του Δήμου
σας την περίοδο 2012 – 2013 και μέσω των λογαριασμών
ύδρευσης
Με τιμή
Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
& ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Σ-Α
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ
————————————————-
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ Κ.Ε.Λ. ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ
Κατόπιν των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για την μη χωροθέτηση και εγκατάσταση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Β. Μεσογείων στη θέση Πλατύ Χωράφι και την σύνδεσή μας στο Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας, δηλώνω ότι συμφωνώ και στηρίζω τις παραπάνω αποφάσεις.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
EXOYN MAZEYTEI 4.685 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
1…………………………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………………………..
κλπ, κλπ, κλπ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΛ ΒOΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ
Εσύ υπόγραψες ?
Μέσω των λογαριασμών ύδρευσης, ο Δήμος Ρ-Π έστειλε κείμενο συλλογής υπογραφών σε όλους τους κατοίκους, για να βροντοφωνάξουμε και με την υπογραφή μας όλοι μαζί,
Αποχέτευση ΤΩΡΑ. Τέλος στο αίσχος των βόθρων και των βοθρολυμάτων στους δρόμους. Άμεση σύνδεση με τη Ψυτάλλεια και παράλληλη δημιουργία αποχετευτικών δικτύων. Αποτελεί τη πλέον κοινωνικά και οικολογικά ενδεδειγμένη ΛΥΣΗ, οικονομικά συμφέρουσα και άμεσα εφαρμόσιμη. OXI KEΛ στο Πλατύ Χωράφι.
Με χιλιάδες υπογραφές, η θέληση των κατοίκων καταγράφεται ρητά, δεν επιδέχεται παρερμηνείες και μετατρέπεται σε ενωτικό, ισχυρό όπλο για να ματαιώσουμε τα σχέδια όσων θέλουν να μετατρέψουν τη περιοχή μας σε βούρκο υποδοχής λυμάτων.
Καλούμε το Δήμο Ρ-Π, να ενημερώσει με κάθε διαθέσιμο μέσο τους κατοίκους και να μην αφήσει στη τύχη του το θέμα των υπογραφών. Με μοίρασμα ανακοίνωσης στα σχολεία, στα super market, με κάλπες σε όλους τους οργανισμούς του Δήμου και στους Συλλόγους των οικισμών, με ενημερωτικές αφίσες, ανακοινώσεις στο Τύπο, πανό και όποιο άλλο τρόπο. Τα Τοπικά Συμβούλια, οι Σύλλογοι και τα Σωματεία στις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, σε Γενικές Συνελεύσεις ή με όποιο άλλο τρόπο επιλέξουν, να οργανώσουν τη συλλογή υπογραφών στη περιοχή τους.
Στήριξε και με την υπογραφή σου αυτό τον αγώνα
Λίγους μήνες πριν, κατέρρευσε το σχέδιο της ΕΥΔΑΠ για εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων (ΚΕΛ) στο Πλατύ Χωράφι για έντεκα (11) Δήμους. Τώρα επανέρχεται με σχέδιο μόνο…..για τους Δήμους Σπάτων-Αρτέμιδας και Ραφήνας-Πικερμίου.
Το νέο ΚΕΛ-ΤΕΡΑΣ θα καλύπτει πληθυσμό 250.000 κατοίκων, το 50% της αρχικής έκτασης, θα λειτουργεί εργοστάσιο αξιοποίησης που παραγόμενου βιοαερίου με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (!), θα έχει αγωγό στη θάλασσα για τις εκροές του ΚΕΛ και θα καλύπτει έτσι τις ενδεχόμενες αστοχίες !! Μα ποιος θα κολυμπά στη θάλασσα των αποβλήτων?? Οι φιλόξενες περιοχές μας θα χάσουν τους πολυπληθείς επισκέπτες, θα χαθούν εισοδήματα, θέσεις εργασίας, θα ερημώσουν….
Στις προϋποθέσεις που θέτουν για να γίνει το έργο, είναι και η συμφωνία των αρμόδιων Δήμων για τη χωροθέτηση και τη φύση των έργων. Αφού γνωρίζουν με το πιο επίσημο τρόπο ότι, ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου είναι ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ (με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου), αφού γνωρίζουν ότι, οι κάτοικοι με τους αγώνες τους και τις δεκάδες αγωγές, δεν θα αφήσουν να γίνει ΠΟΤΕ ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι, γιατί επανέρχονται, κωλυσιεργούν, βάζουν εμπόδια και δεν επιλύουν ΟΡΙΣΤΙΚΑ το αποχετευτικό με την άμεση σύνδεση με τη Ψυτάλλεια ! Προτείνουμε,
στη θέση του ΚΕΛ, να δημιουργηθεί ένα θεματικό παλαιοντολογικό πάρκο. Να ανεγερθεί μουσείο, για να εκτίθενται τα πικερμικά παλαιοντολογικά ευρήματα, που αποτελούν παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας. Οι εξειδικευμένες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προκύπτουν από τέτοιου είδους ανάπτυξη, να γίνουν βατήρας για ανάπτυξη και απασχόληση στη περιοχή και όχι τα ΚΕΛ.
Παράλληλα παρακολουθούμε να καλλιεργούνται έντεχνα θεωρίες, που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν αναχώματα στη καθολική απαίτηση για άμεση λύση του αποχετευτικού με υπαγωγή στη Ψυτάλλεια. Μαζί με δικαιολογημένα ερωτήματα και απορίες που υπάρχουν, σκορπούν φόβους και ανασφάλειες. Παρόμοιες θεωρίες βέβαια, είχαν κατακλύσει και τους κατοίκους των Δήμων Σαρωνικού και Παλλήνης με στόχο να μην υπαχθούν οι περιοχές στη Ψυτάλλεια. Οι θεωρίες αυτές βέβαια, διαλύθηκαν σαν χάρτινος πύργος …Oι Δήμοι εντάχθηκαν στη Ψυτάλλεια.
Να ποια είναι η πραγματικότητα και τι λένε τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ (που αναγκάστηκε να τα παρουσιάσει).
– η Ψυτάλλεια καθημερινά διαχειρίζεται με απόλυτη επιτυχία 700.000 m3/ ημέρα λυμάτων και έχει δυνατότητα 1.200.000 m3/ ημέρα. H περαιτέρω αξιοποίηση της, είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και επιβεβλημένη ώστε, να επιτευχθεί ο αναμενόμενος βαθμός απόδοσης της επένδυσης.
– Mελλοντικά, μετά και την κατασκευή του νέου ΚΕΛ Θριασίου, δεν προβλέπεται να αξιοποιηθεί περαιτέρω η Ψυτάλλεια (δεν υπάρχουν άλλοι πελάτες), πλην της περιπτώσεως ένταξης στο χώρο ευθύνης της νέων περιοχών, αυτών της Ανατολικής Αττικής.
– Επισημαίνει ότι, όχι μόνο στο υδραυλικό, αλλά και στο ρυπαντικό φορτίο είναι πολύ χαμηλά (43 μονάδες το αποδεκτό και τώρα βρίσκονται στις 18).
– Καταρρίπτει το μύθο ότι, θα μπουν πρόστιμα, θα χαθούν πολύτιμα χρήματα από το ΕΣΠΑ και λέει ότι όχι μόνο δεν χάνονται χρήματα, αντίθετα χρηματοδοτούνται όλες οι σωστές αλλαγές σχεδίων (όπως έγινε με τους Δήμους Σαρωνικού και Παλλήνης !!)
– Οικονομικά το κόστος είναι συντριπτικά χαμηλότερο (πχ η σύνδεση με Ψυτάλλεια του Σαρωνικού στοιχίζει 60 εκ. €, ενώ το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού 160 εκ. €).
– Αν ξεκινούσαν τώρα τα έργα στο Σαρωνικό, το εργοστάσιο (ΚΕΛ) θα λειτουργούσε μετά από 8-10 χρόνια, ενώ η σύνδεση με Ψυτάλλεια θα είναι έτοιμη σε 2 χρόνια.
– Με το ΚΕΛ το λειτουργικό κόστος θα είναι 0,44€ το m3, ενώ με τη Ψυτάλλεια μόνο 0,10 € το m3. Δηλαδή η συντήρηση του ΚΕΛ είναι 4,4 φορές ακριβότερη.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (στους Δήμους που έχουν ΚΕΛ) επισημαίνει τις τεράστιες δυσκολίες συντήρησης των ΚΕΛ «…είναι δύσκολο να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας … και οι λόγοι είναι το υψηλό λειτουργικό κόστος, ο ακριβός εξοπλισμός, η εξειδίκευση και επάρκεια του προσωπικού….» Η τεχνολογία με τις ενεργοβόρες μεμβράνες – που προτείνει τώρα σαν λύση η ΕΥΔΑΠ στους δύο Δήμους- θα εκτοξεύσει στα ύψη το κόστος λειτουργίας του προτεινόμενου ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι.
Που θα βρουν τους πόρους να πληρώνουν για όλα αυτά οι δύο Δήμοι ? Με το 3ο μνημόνιο, όταν ένας Δήμος έχει έλλειμμα 10% στο 9μηνο, αμέσως παίρνονται έκτακτα μέτρα. Γίνονται μετατάξεις υπαλλήλων (διαλύεται στην ουσία ο Δήμος – άρα και η Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης), μπαίνουν πρόσθετοι Δημοτικοί Φόροι, τέλη κλπ. Το λογαριασμό ποιος το πληρώνει ? Μόνο οι χρήστες, οι κάτοικοι, δηλαδή όλοι εμείς. Θα το επιτρέψουμε ??
Μας έλεγαν ότι, η χωροθέτηση για ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι έχει επιλεγεί γιατί, βαρυτικά εκεί απολήγουν εύκολα τα λύματα των έντεκα Δήμων. Τώρα που έχουν απομείνει ο Δήμος Σπ – Αρτ και Ρ-Π, τα λύματα θα παίρνουν την ανηφόρα σε ύψος 200 μέτρων γιατί θα ανεβαίνουν το Λόφο της Αγίας Κυριακής. Τώρα τι έχουν να πούν !! Γιατί επιμένουν …..
Τους δημιουργούν πρόβλημα (λένε !!) λίγα χιλιόμετρα σύνδεσης όταν, το συνολικό μήκος του δικτύου αποχέτευσης στην Αττική είναι 5.800 χιλιόμετρα !! Οι δύο Δήμοι μαζί είναι το 3% του συνόλου, συνεπώς μας κοροιδεύουν. Η κοινωνία έχει πληρώσει πανάκριβα τις υποδομές της ΕΥΔΑΠ στη Ψυτάλλεια και η περαιτέρω αξιοποίησή τους είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και επιβεβλημένη.
Οι αρμόδιοι φορείς επιβάλλεται, να υιοθετήσουν άμεσα τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και να σταματήσουν κάθε άλλη ενέργεια που θα τους φέρει αντιμέτωπους με τους κατοίκους. Δεν πρόκειται να δεχθούμε «…..Μετά την Κέρκυρα, τον Πόρο, τον Δήμο Μυλοπόταμου ήρθε και η σειρά της Χαλκίδας σήμερα. H βλάβη σημειώθηκε σε φρεάτιο κοντά στην Ιχθυόσκαλα και τα λύματα έχουν πιθανότατα παρασυρθεί σε όλο τον Ευβοϊκό, λόγω των ισχυρών ρευμάτων. ….. Με ανακοίνωσή του το Λιμεναρχείο Xαλκίδας προειδοποιεί όσους κάνουν μπάνιο στην περιοχή να το αποφύγουν μέχρι να ελεγχθεί η θαλάσσια περιοχή και να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των νερών για κολύμβηση » (αποσπάσματα από τις συχνές δημοσιεύσεις του Τύπου).
Οι κάτοικοι ξεσηκώνονται
και κινητοποιούν τις τοπικές κοινωνίες. Όταν αυτές υιοθετήσουν καθολικά το αίτημα Αποχέτευση ΤΩΡΑ – Άμεση σύνδεση με τη Ψυτάλλεια και εκφράσουν την απαίτηση τους αυτή με κάθε τρόπο, η Πολιτεία θα αναγκασθεί να συνειδητοποιήσει ότι, άμεσα πρέπει να γίνει πράξη αυτή η ανάγκη.
Η Συντονιστική επιτροπή καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας, τα Τοπικά Συμβούλια των περιοχών, τους Συλλόγους και τα Σωματεία, να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για τη ανάπτυξη αγώνων, που θα επηρεάσουν τη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ανατρέψουν την απόφαση για ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι. Να μαζέψουν χιλιάδες υπογραφές, ένδειξη της θέλησης των κατοίκων για άμεση σύνδεση με τη Ψυτάλλεια.
Όλοι μαζί να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στην ποιότητα ζωής, να υπερασπίσουμε την δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τα σπίτια μας.
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕΛΕΤΟΥΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΝ, ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ
17-12-2012

bilderberg-group_1

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s